Sadzby za využitie priestorov v budove a v správe MsKS M. Tompu v Tornali

 

 

      Časové využitie do 5 hod. – nekomerčné účely (kult. podujatia, prednášky, školenia, atď.)

Názov

Platný cenník od 1.11.2023

Divadelná sála

40/hod.

Mramorová sála

40/hod.

Divad.s. + mramorová sála s spolu

100/hod.

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

20/hod.

Amfiteáter

25/hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Časové využitie do 5 hod. – komerčné účely  (firmy, organizácie, súkromné prenájmy)

Názov

Platný cenník od 1.11.2023

Divadelná sála

50/hod.

Mramorová sála

50/hod.

Divad.s. + mramorová sála s spolu

130/hod.

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

30/hod.

Amfiteáter

50/hod.

 

 

 

 

 

 

 

    Časové využitie nad 5 hod. – nekomerčné účely    (kult. podujatia, prednášky, školenia, atď.)

 Názov

Platný cenník od 1.11.2023

 

Divadelná sála

230/deň

Mramorová sála

230/deň

Divad.s. + mramorová sála s spolu

400/deň

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

120/deň

Amfiteáter 

250/deň

 

 

 

 

 

 

 


Časové využitie nad 5 hod. – komerčné účely

(firmy, organizácie, súkromné prenájmy)

 

     Časové využitie nad 5 hod. – komerčné účely   (firmy, organizácie, súkromné prenájmy)

Názov

Platný cenník od 1.11.2023

 

Divadelná sála

300/deň

Mramorová sála

300/deň

Divad.s. + mramorová sála s spolu

500/deň

Zasadačka č. 25 / bočná zasadačka

150/deň

Amfiteáter

300/deň

 

 

 

 

 

 

 

Prenajímací poriadok hmotného investičného majetku a drobného investičného majetku Mestského kultúrneho strediska M. Tompu v Tornali

Poplatky:

- stôl: 3,00 eur/deň

- hnedé stoličky: 0,50 eur/deň

- čierne stoličky: 1,00 eur/deň

Ozvučovanie:

- ozvučovanie v objekte 30,00 / akcia

- ozvučovanie mimo objektu v meste 40,00 / akcia

 

Poznámky:

Na akcie organizované (spoluorganizované) Mestom Tornaľa a Mestským kultúrnym strediskom Mihálya Tompu v Tornali sa cenník poplatkov nevzťahuje (pokiaľ nie je dohodnuté inak).

Zľavnené sadzby 50 % zo základnej sadzby - platí na nekomerčné využitie priestorov pre občianske združenia, ktoré majú sídlo v Tornali a ktoré si v predchádzajúcom polroku splnili svoje povinnosti a iné záväzky voči mestu.

Zľavnené sadzby 60 % zo základnej sadzby - platí na nekomerčné využitie priestorov pre nasledujúcich organizátorov: Jednota dôchodcov v Tornali, Klub dôchodcov v Tornali, školské inštitúcie pôsobiace na území mesta (MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ, CVČ).

Kultúrne súbory pôsobiace podporou mesta za účelom realizácie kultúrnych podujatí pre verejnosť užívajú priestory MsKS zadarmo s tým, že v tomto prípade organizátor nesmie zbierať vstupné, ani dobrovoľné vstupné.

 

Poplatok pre politické strany a kandidátov (maximálna dĺžka podujatia 3 hod.)

- Malá zasadačka č. 25 a bočná zasadačka: 100 eur / akcia

- Divadelná sála: 200 eur / akcia

- Mramorová sála: 200 eur / akcia

- Amfiteáter: 200 eur / akcia

 

Vypracoval: Gábor Pusko,                                          Schválil: Ing. Erika Győrfiová,

riaditeľ MsKS                                                                           MT primátor

V Tornali, dňa 31.10.2023

 

 

Verejné obstarávanie

Zadávanie zákazky

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:

Stravné poukážky alebo ekvivalent

 

Opis predmetu zákazy:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok. viď. príloha č. 1.

 

 

Miesto poskytnutia služby: Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                           Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

                                            Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa  

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky: 31.12.2022

 

Platobné podmienky: úhrada podľa jednotlivých faktúr za objednaný tovar podľa potrieb MsKS              

                                                          

Predpokládaná cena s DPH: 4300,- €

 

a)       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                 Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                   Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

               

IČO:                    42187656

Štatutárny orgán: Gábor Pusko, riaditeľ

Sídlo:                    Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa                        

           

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Gábor Pusko

Telefón: 047/222 4201, 047 / 222 4202

Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:

torn.mks@stonline.sk

 

 

        Obstarávateľ – Mestské kulturně stredisko M. Tompu v Tornali, zastúpenéGábor Pusko riaditeľ, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnil výzvu na webom sídle Mestského kultúrneho střediska Mihálya Tompu v Tornali dňa 20.12.2021. Termín odovzdania ponúk bol do 27.12.2021 do 12.00 hod.

 

      Jediné kritérium na výber dodávateľa - najvýhodnejšia cenová ponuka

 

 

      Vyhlasujem, že s týmto v rámci zadávania tejto zákazky spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

 

Schválil:

 

Gábor Pusko, riaditeľ MsKS MT

Príloha č. 1.

 

Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

 

1.1  Všeobecná špecifikácia predmetu:

 

Názov:                        Stravné poukážky alebo ekvivalent

Kľúčové slová:           stravné poukážky, stravné, poukážky

CPV:                          30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez

prepravy odpadu)

Druh/y:                       Tovar; Služba

Kategória služieb:      2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov

a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

 

1.2 Funkčná špecifikácia predmetu:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok.

 

1.3 Technická špecifikácia predmetu:

 

Technické vlastnosti                    Jednotka       Minimum        Maximum   Presná hodnota

Nominálna hodnota jednej

stravnej poukážky                              €                                                                     4,30

Množstvo                                           ks                                                                   1000

 

Technické vlastnosti                                                Hodnota / charakteristika

Stravný lístok musí obsahovať                                  Názov a logo dodávatela

Stravný lístok musí obsahovať                                 Ochranné prvky proti falšovaniu pre tlač cenných papierov

Stravný lístok musí obsahovať                                  Rok platnosti stravného lístka

 

1.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

 

Názov

 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia

- Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto, určené v objednávke.

- Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 5 pracovných dní od podania objednávky.

- Objednávku na dodanie stravných poukážok bude objednávateľ zadávať elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

- Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane

- DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 3 (tri) desatinné miesta.

- Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhoto-vením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady

dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.

- Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

- Nominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

- Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

- Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum podpísania platnej

sumy z účtu objednávateľa.

- Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Zmena nominálnej hodnoty stravného lístka počas trvania zmluvného vzťahu je právom objednávateľa a vykoná sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.

- Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných lístkov sú započítané do provízie dodávateľa.

- Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne dodaním stravných poukážok na nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.

- Predmet plnenia bude dodávaný po častiach – mesačne alebo v zmysle požiadaviek objednávateľa na základe jednotlivých objednávok. Objednávateľ má právo v objednávke spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy.

- Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.

- Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené množstvo finančných prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že ponúkaná výška provízie bude vyššia ako 1,5 %.

- Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné poukážky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch pracovných dní po dodaní stravných poukážok podľa objednávky.

- Doba platnosti stravných minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané poukážok

Interval objednávania stravných v mesiaci november a december stravné poukážky s novým emisným obdobím poukážok - v zmysle požiadaviek objednávateľa

- Technicky oddelené počítateľné po 10 ks alebo 20 ks

- Právo objednávateľa na najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti

 

verejné obstarávanie

Zadávanie zákazky

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:

Stravné poukážky alebo ekvivalent

 

Opis predmetu zákazy:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok. viď. príloha č. 1.

 

 

Miesto poskytnutia služby: Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                           Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

                                            Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa  

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky: 31.12.2021

 

Platobné podmienky: úhrada podľa jednotlivých faktúr za objednaný tovar podľa potrieb MsKS              

                                                          

Predpokládaná cena s DPH: 4300,- €

 

a)       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                 Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                   Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

               

IČO:                    42187656

Štatutárny orgán: Gábor Pusko, riaditeľ

Sídlo:                    Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa                        

           

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Gábor Pusko

Telefón: 047/222 4201, 047 / 222 4202

Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:

torn.mks@gmail.com

 

 

        Obstarávateľ – Mestské kulturně stredisko M. Tompu v Tornali, zastúpenéGábor Pusko riaditeľ, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnil výzvu na webom sídle Mestského kultúrneho střediska Mihálya Tompu v Tornali dňa 09.12.2020. Termín odovzdania ponúk je do 18.12.2020 do 12.00 hod.

 

      Jediné kritérium na výber dodávateľa - najvýhodnejšia cenová ponuka

 

 

      Vyhlasujem, že s týmto v rámci zadávania tejto zákazky spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

 

Schválil:

 

Gábor Pusko, riaditeľ MsKS MT

Príloha č. 1.

 

Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

 

1.1  Všeobecná špecifikácia predmetu:

 

Názov:                        Stravné poukážky alebo ekvivalent

Kľúčové slová:           stravné poukážky, stravné, poukážky

CPV:                          30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez

prepravy odpadu)

Druh/y:                       Tovar; Služba

Kategória služieb:      2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov

a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

 

1.2 Funkčná špecifikácia predmetu:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok.

 

1.3 Technická špecifikácia predmetu:

 

Technické vlastnosti                    Jednotka       Minimum        Maximum   Presná hodnota

Nominálna hodnota jednej

stravnej poukážky                              €                                                                     4,30

Množstvo                                           ks                                                                   1000

 

Technické vlastnosti                                                Hodnota / charakteristika

Stravný lístok musí obsahovať                                  Názov a logo dodávatela

Stravný lístok musí obsahovať                                 Ochranné prvky proti falšovaniu pre tlač cenných papierov

Stravný lístok musí obsahovať                                  Rok platnosti stravného lístka

 

1.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

 

Názov

 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia

- Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto, určené v objednávke.

- Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 5 pracovných dní od podania objednávky.

- Objednávku na dodanie stravných poukážok bude objednávateľ zadávať elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

- Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane

- DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 3 (tri) desatinné miesta.

- Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhoto-vením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady

dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.

- Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

- Nominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

- Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

- Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum podpísania platnej

sumy z účtu objednávateľa.

- Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Zmena nominálnej hodnoty stravného lístka počas trvania zmluvného vzťahu je právom objednávateľa a vykoná sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.

- Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných lístkov sú započítané do provízie dodávateľa.

- Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne dodaním stravných poukážok na nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.

- Predmet plnenia bude dodávaný po častiach – mesačne alebo v zmysle požiadaviek objednávateľa na základe jednotlivých objednávok. Objednávateľ má právo v objednávke spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy.

- Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.

- Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené množstvo finančných prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že ponúkaná výška provízie bude vyššia ako 1,5 %.

- Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné poukážky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch pracovných dní po dodaní stravných poukážok podľa objednávky.

- Doba platnosti stravných minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané poukážok

Interval objednávania stravných v mesiaci november a december stravné poukážky s novým emisným obdobím poukážok - v zmysle požiadaviek objednávateľa

- Technicky oddelené počítateľné po 10 ks alebo 20 ks

- Právo objednávateľa na najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti

 

verejné obstarávanie

Zadávanie zákazky - stravné poukážky

Zadávanie zákazky

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:

Stravné poukážky alebo ekvivalent

 

Opis predmetu zákazy:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok. viď. príloha č. 1.

 

 

Miesto poskytnutia služby: Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                           Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

                                            Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa  

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky: do konca r. 2020

 

Platobné podmienky: úhrada podľa jednotlivých faktúr za objednaný tovar podľa potrieb MsKS              

                                                          

Predpokládaná cena s DPH: 4300,- €

 

a)        Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                 Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                   Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

                

IČO:                    42187656

Štatutárny orgán: Gábor Pusko, riaditeľ

Sídlo:                    Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa                        

           

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Gábor Pusko

Telefón: 047/222 4201, 047 / 222 4202

Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:

torn.mks@stonline.sk

 

 

        Obstarávateľ – Mestské kulturně stredisko M. Tompu v Tornali, zastúpenéGábor Pusko riaditeľ, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnil výzvu na webom sídle Mestského kultúrneho střediska Mihálya Tompu v Tornali dňa 05.12.2019. Termín odovzdania ponúk je do 11.12.2019 do 12.00 hod.

 

      Jediné kritérium na výber dodávateľa - najvýhodnejšia cenová ponuka

 

 

      Vyhlasujem, že s týmto v rámci zadávania tejto zákazky spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

 

Schválil:

 

Gábor Pusko, riaditeľ MsKS MT

Príloha č. 1.

 

Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

 

1.1  Všeobecná špecifikácia predmetu:

 

Názov:                                    Stravné poukážky alebo ekvivalent

Kľúčové slová:           stravné poukážky, stravné, poukážky

CPV:                          30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez

prepravy odpadu)

Druh/y:                       Tovar; Služba

Kategória služieb:       2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov

a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

 

1.2 Funkčná špecifikácia predmetu:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok.

 

1.3 Technická špecifikácia predmetu:

 

Technické vlastnosti                    Jednotka       Minimum        Maximum   Presná hodnota

Nominálna hodnota jednej

stravnej poukážky                              €                                                                     4,30

Množstvo                                           ks                                                                   1000

 

Technické vlastnosti                                                Hodnota / charakteristika

Stravný lístok musí obsahovať                                  Názov a logo dodávatela

Stravný lístok musí obsahovať                                              Ochranné prvky proti falšovaniu pre tlač cenných papierov

Stravný lístok musí obsahovať                                  Rok platnosti stravného lístka

 

1.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

 

Názov

 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia

- Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto, určené v objednávke.

- Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 5 pracovných dní od podania objednávky.

- Objednávku na dodanie stravných poukážok bude objednávateľ zadávať elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

- Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane

- DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 3 (tri) desatinné miesta.

- Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhoto-vením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady

dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.

- Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

- Nominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

- Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

- Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum podpísania platnej

sumy z účtu objednávateľa.

- Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Zmena nominálnej hodnoty stravného lístka počas trvania zmluvného vzťahu je právom objednávateľa a vykoná sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.

- Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných lístkov sú započítané do provízie dodávateľa.

- Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne dodaním stravných poukážok na nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.

- Predmet plnenia bude dodávaný po častiach – mesačne alebo v zmysle požiadaviek objednávateľa na základe jednotlivých objednávok. Objednávateľ má právo v objednávke spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy.

- Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.

- Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené množstvo finančných prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že ponúkaná výška provízie bude vyššia ako 1,5 %.

- Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné poukážky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch pracovných dní po dodaní stravných poukážok podľa objednávky.

- Doba platnosti stravných minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané poukážok

Interval objednávania stravných v mesiaci november a december stravné poukážky s novým emisným obdobím poukážok - v zmysle požiadaviek objednávateľa

- Technicky oddelené počítateľné po 10 ks alebo 20 ks

- Právo objednávateľa na najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti

 

Verejná dražba na prenájom

Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali

                                Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa, IČO : 42187656

 

Vyhlasuje

 

VEREJNÚ DRAŽBU

 

v zmysle uznesenia č. 82/2019 Mestského zastupiteľstva v  Tornali zo dňa 25.04.2019 na prenájom nebytového priestoru  - miestnosť č. 28 v celkovej podlahovej ploche 12,80 m2, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v časti A budovy mestského kultúrneho strediska so súp. č. 505,  na parcele KN-C č. 1285, zapísaný na LV 1553, v k. ú. Tornaľa, vo vlastníctve mesta Tornaľa v podiele 1/1, v správe Mestského kultúrneho strediska Mihálya Tompu v Tornali /ďalej len MsKS/

 

Miesto konania dražby:                  Mestský úrad v Tornali, ul. Mierová č. 14, zasadačka č. 40

Dátum a čas konania dražby:         28.05.2019  o  13.00  hod.

Predmet dražby:                               prenájom nebytového priestoru   -  miestnosť  č. 28  na       

  1. poschodí v budove MsKS v Tornali.

                                                             

                                                          

Doba prenájmu:                                 na 5 rokov od  01.06.2019

Účel prenájmu:                                   na podnikateľské účely

Vyvolávacia cena:                               42,52  €/mesiac

Výška dražobnej zábezpeky:              12,00  €

Minimálne prihodenie:                         3,00  €                     

Vstupné pre divákov:                           3,00  €

           

Vyvolávacia cena je vo výške obvyklého mesačného nájomného predmetu dražby bez režijných nákladov.

Obhliadka nebytového priestoru sa uskutoční v termíne podľa predchádzajúcej telefonickej dohody.

Dražobnú zábezpeku je možné zaplatiť do 28.05.2019 do 12.50 hod.

Dražby sa môže zúčastniť len dražiteľ, ktorý sa najneskôr 10 minút pred určeným začiatkom dražby preukáže dokladom preukazujúcim zloženie dražobnej zábezpeky:  a  to výpisom z účtu vkladom na účet č.: 11738246/5200 vedený v OTP Banke, IBAN: SK74 5200 0000 0000 1173 8246. Úspešnému vydražiteľovi sa zaplatená dražobná zábezpeka započíta do mesačného nájomného.

V prípade odstúpenia úspešného dražiteľa od práva prenájmu nebytového priestoru sa mu dražobná zábezpeka nevráti, prepadá v prospech vyhlasovateľa dražby.

Dražiteľovi, ktorý bol v dražbe neúspešný sa vráti dražobná zábezpeka najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa konania dražby.  

 

     Účastník dražby je povinný do dňa jej konania vysporiadať záväzky voči Mestu Tornaľa

vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

 

      Bližšie informácie: Mestské kultúrne stredisko, kancelária riaditeľa,  Tel. č.: 0918/708701.

 

V Tornali 06.05.2019

 

                                                                                        Gábor Pusko

                                                                          štatutár príspevkovej organizácie

                                                                 Mestské kultúrne stredisko M.Tompu v Tornali

Zadávanie zákazky - stravné poukážky

Zadávanie zákazky

podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:

Stravné poukážky alebo ekvivalent

 

Opis predmetu zákazy:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok. viď. príloha č. 1.

 

 

Miesto poskytnutia služby: Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                           Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

                                            Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa  

 

Lehota na dodanie predmetu zákazky: do konca r. 2019

 

Platobné podmienky: úhrada podľa jednotlivých faktúr za objednaný tovar podľa potrieb MsKS              

                                                          

Predpokládaná cena s DPH: 4300,- €

 

a)       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                 Mestské kultúrne stredisko Mihálya Tompu v Tornali –

                                   Tornaljai Tompa Mihály Városi Művelődési Központ

               

IČO:                    42187656

Štatutárny orgán: Gábor Pusko, riaditeľ

Sídlo:                    Hlavné námestie 6, 982 01 Tornaľa                        

           

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Gábor Pusko

Telefón: 047/222 4201, 047 / 222 4202

Pracovný kontakt pre vysvetlenie oznámenia o zadávaní zákazky:

torn.mks@stonline.sk

 

 

        Obstarávateľ – Mestské kulturně stredisko M. Tompu v Tornali, zastúpenéGábor Pusko riaditeľ, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejnil výzvu na webom sídle Mestského kultúrneho střediska Mihálya Tompu v Tornali dňa 27.12.2018. Termín odovzdania ponúk bol do 02.01.2019 do 12.00 hod.

 

      Jediné kritérium na výber dodávateľa - najvýhodnejšia cenová ponuka

 

 

      Vyhlasujem, že s týmto v rámci zadávania tejto zákazky spĺňame zákonné podmienky nestrannosti a dôvernosti.

 

 

Schválil:

 

Gábor Pusko, riaditeľ MsKS MT

Príloha č. 1.

 

Opisný formulár

I. Opisný formulár predmetu obstarávania

 

1.1  Všeobecná špecifikácia predmetu:

 

Názov:                        Stravné poukážky alebo ekvivalent

Kľúčové slová:           stravné poukážky, stravné, poukážky

CPV:                          30199770-8 - Stravné poukážky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez

prepravy odpadu)

Druh/y:                       Tovar; Služba

Kategória služieb:      2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov

a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

 

1.2 Funkčná špecifikácia predmetu:

Zabezpečenie stravovania objednávateľa formou stravných poukážok.

 

1.3 Technická špecifikácia predmetu:

 

Technické vlastnosti                    Jednotka       Minimum        Maximum   Presná hodnota

Nominálna hodnota jednej

stravnej poukážky                              €                                                                     4,30

Množstvo                                           ks                                                                   1000

 

Technické vlastnosti                                                Hodnota / charakteristika

Stravný lístok musí obsahovať                                  Názov a logo dodávatela

Stravný lístok musí obsahovať                                 Ochranné prvky proti falšovaniu pre tlač cenných papierov

Stravný lístok musí obsahovať                                  Rok platnosti stravného lístka

 

1.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

 

Názov

 

- Vrátane dopravy na miesto plnenia

- Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednané množstvo stravných poukážok riadne a včas do sídla objednávateľa, alebo na miesto, určené v objednávke.

- Dodanie stravných poukážok zabezpečí dodávateľ do 5 pracovných dní od podania objednávky.

- Objednávku na dodanie stravných poukážok bude objednávateľ zadávať elektronicky e-mailom alebo telefonicky.

- Celková cena za jednu stravnú poukážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v € a výškou provízie v € vrátane

- DPH a do výpočtov vstupuje zaokrúhlená na 3 (tri) desatinné miesta.

- Provízia dodávateľa pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva najmä všetky náklady dodávateľa spojené s vyhoto-vením, dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady

dodávateľa spojené s plnením predmetu zákazky.

- Výška provízie sa vyjadruje percentom z nominálnej hodnoty stravnej poukážky a je nemenná po celú dobu platnosti zmluvného vzťahu.

- Nominálnu hodnotu jednej stravnej poukážky určil objednávateľ v súlade so zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

- Celková cena na úhradu za dodané stravné poukážky bude vo faktúre uvedená ako súčin počtu dodaných stravných poukážok a celkovej ceny za stravnú poukážku vypočítanej podľa predchádzajúcich bodov. Takto vypočítaná suma v € bude zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

- Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry výhradne prevodným príkazom prostredníctvom finančného ústavu objednávateľa na číslo účtu dodávateľa. Za deň úhrady sa považuje dátum podpísania platnej

sumy z účtu objednávateľa.

- Dodávateľ nebude účtovať žiadne sumy, poplatky a provízie iné ako uvedené v zmluve.

Zmena nominálnej hodnoty stravného lístka počas trvania zmluvného vzťahu je právom objednávateľa a vykoná sa na základe vystavenej objednávky, v ktorej bude uvedená nová nominálna hodnota stravného lístka.

- Náklady spojené so zmenou nominálnej hodnoty stravných lístkov sú započítané do provízie dodávateľa.

- Nahradenie vrátených nepoužitých stravných poukážok dodávateľom je právom objednávateľa a prebehne dodaním stravných poukážok na nové emisné obdobie objednávateľovi v rovnakej nominálnej hodnote.

- Predmet plnenia bude dodávaný po častiach – mesačne alebo v zmysle požiadaviek objednávateľa na základe jednotlivých objednávok. Objednávateľ má právo v objednávke spresniť počet stravných poukážok podľa skutočnej potreby počas trvania zmluvy.

- Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať poškodené stravné poukážky, resp. zásielku. Výška storno poplatkov, ktorú si môže nárokovať poskytovateľ je vo výške 0% z hodnoty takto vrátených neplatných stravných poukážok.

- Objednávateľ má pre účel tejto zmluvy vyčlenené obmedzené množstvo finančných prostriedkov a vyhradzuje si právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že ponúkaná výška provízie bude vyššia ako 1,5 %.

- Daňový doklad - faktúra - za všetky objednané stravné poukážky v danom mesiaci bude dodaný objednávateľovi do troch pracovných dní po dodaní stravných poukážok podľa objednávky.

- Doba platnosti stravných minimálne do konca roka, v ktorom boli vydané poukážok

Interval objednávania stravných v mesiaci november a december stravné poukážky s novým emisným obdobím poukážok - v zmysle požiadaviek objednávateľa

- Technicky oddelené počítateľné po 10 ks alebo 20 ks

- Právo objednávateľa na najneskôr do 31 dní po ukončení ich platnosti

V Tornali 27.12.2018

 

Dražba

Mestské kultúrne stredisko,  Hlavné nám. 6,  982 01 Tornaľa, IČO:42187656

 

        v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vyhlasuje konanie na prenájom dočasne prebytočného majetku mesta spôsobom verejnej dobrovoľnej dražby:

 

prenájom nebytového priestoru  - miestnosť - bývalá stávková kancelária NIKÉ o výmere 32,86 m2, na prízemí budovy Biely kôň na ul. Francisciho 1, so súp. č. 266, v správe Mestského kultúrneho strediska, na parc. KN-C č. 10 zapísanej  na LV č. 1553  vo vlastníctve  mesta  Tornaľa  v  podiele 1/1,  v k.ú. Tornaľa, obec Tornaľa, okres Revúca.

Miesto konania dražby:                    Mestský úrad v Tornali, ul. Mierová č. 14, zasadačka č. 40

Dátum a čas konania dražby:           26.09.2017  o 13.00  hod.

Doba prenájmu:                                 5 rokov od 1.10.2017 na podnikateľské účely

Vyvolávacia cena:                             119,12  €/mesiac

 

 

Výška dražobnej zábezpeky a ďalšie podrobné informácie dražby sú uvedené v oznámeniach zverejnených na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke www.mestotornala.sk

Bližšie informácie na tel. č. 0918/708701

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.